ПРЕГЛЕД / СВАЛЯНЕ НА ОБРАЗЦИ  НА  ДОКУМЕНТИ
 

  Търсене

 

ДОКУМЕНТИ  ПО  РЕГИСТРАЦИОННИ  РЕЖИМИ

лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи (чл. 40 от ЗЛЗ)

               Списък на необходимите документи за регистриране на  лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис

  образец  Заявление за регистриране на лечебно заведение за извън болнична помощ или хоспис

  образец  Декларация за промяна в регистрация по Закона за лечебните заведения

  образец  Заявление за вписване в Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на настъпила промяна в обстоятелствата

  образец  Заявление за вписване в Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ на настъпила промяна в наименованието на лечебното заведение (стоматолози регистрирани като еднолични търговци)

  образец  Заявление за вписване в Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ на настъпила промяна в наименованието на лечебното заведение (стоматолози регистрирани като физически лица)

чл. 81 оит ЗЛЗ

  Списък на необходимите документи за пререгистрация по реда на чл.81, ал.1, т.1 и чл.81, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 от ЗЛЗ на лекари със специалност, които работят в лечебните заведения за болнична помощ и които са имали регистрация при условията на НРД - 2005.

  образец  Заявление за регистриране на основание чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 /за сключване на договор с РЗОК/ или чл. 81, ал. 1, т. 2 /без договор с РЗОК/ от Закона за лечебните заведения.

  образец  Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност на основание чл.81 ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ, необходимо за сключване на договор с НЗОК за 2009 год. за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ (индивидуални практики).

  образец  Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност на основание чл.81 ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗЛЗ, необходимо за сключване на договор с НЗОК за 2009 год. за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ (групови практики, МЦ, ДКЦ и др.).

неконвенциални методи на лечение

  Списък на необходимите документи за регистрация в Регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве съгласно Закона за здравето

  образец  Заявление за регистриране на в Регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве съгласно Закона за здравето.

  образец  Декларация за познаване задълженията на лицата, практикуващи неконвенционални методи по чл. 168-169 от ЗЗ

оптики

  образец  Заявление за регистриране на оптика

  Списък на необходимите документи за регистрация на оптика в Регистъра на оптиките при РЦЗ - Шумен съгласно закона за здравето

откриване на аптека

  Документи, необходими за откриване на аптека

  Документи, необходими за откриване на аптека с ръководител помощник - фармацевт

  образец  Молба от магистър-фармацефт за извършване на проверка при издаване или промяна на Лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества

ДОКУМЕНТИ  СВЪРЗАНИ С ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА

По Наредба № 6 / 26.01.2001 год.

   Списък на необходимите документи за издаване  на  разрешение на лекар за съхранение и продажба на лекарствени продукти

   Списък на необходимите документи за издаване  на  разрешение на фелдшер за съхранение и продажба на лекарствени продукти

   образец  Заявление за получаване на разрешение на лекар за съхранение и продажба на лекарствени продукти

   образец  Заявление за получаване на разрешение на фелдшер за съхранение и продажба на лекарствени продукти

По Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

  Списък на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и № 3 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, които се предписват на жълти или зелени рецепти

ДОКУМЕНТИ   ЗА  САМООБУЧЕНИЕ  ПО  МКБ - Х  РЕВИЗИЯ

  Указания от НСИ и НЦЗИ за прилагане на МКБ Х ревизия

  Правила за кодиране по класове

  Общи правила за кодиране

  Упражнение по кодиране

ДОКУМЕНТИ   ЗА  ТЕЛК

  Списък на необходимите документи за освидетелстване от ТЕЛК

  образец. Медицинско направление за ТЕЛК

  образец. Молба-декларация за освидетелстване / преосвидетелстване

  образец. Протокол на медицинска комисия

ДОКУМЕНТИ  ЗА  СЛЕДДИПЛОМНО  ОБУЧЕНИЕ

  образец 3. Заявка за постъпване в курс за СДО в МУ- София

  образец 4. Заявка за индивидуално обучение в МУ- София

  образец     Заявка за постъпване в курс за СДО във ФОЗ, МУ- София

  образец     Заявка за постъпване в курс във ВМА - София

  образец     Заявка за постъпване в курс в НЦООЗ - София

  образец     Заявка за постъпване в курс в МУ - София, отдел ССДО

  образец     Заявка за постъпване в курс в НМТБ "Цар Борис III" - София

  План – програма на курсовете за следдипломно обучение на висши медицински кадри през 2008 г., организирани от Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ІІІ" гр. София

  Списък с местата за специализации за 2007 год. съгласно заповедта на мнистъра на здравеопазването.

ДОКУМЕНТИ  СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО МЕТРОЛОГИЯ

   "Методично указание за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването"

 образец 1 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - везни, теглилки, теглоръстомери

 образец 2 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - електрокардиографи и др.

  Одобрени типове медицинска апаратура с измервателни функции

ДРУГИ

Бюлетин на МЗ № 9 / 2006 год., съдържащ "Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинаци"

  образец  Удостоверение по чл. 7, ал.1, т.3 от Наредба №35 / 29. 12. 2006 год., публ. в ДВ бр. 4 / 16. 01. 2007 год.

 Методично указание за обслужване на лицата с тежки психични разстройства (публикувани в сл. бюлетин на МЗ бр.1 /2007 год.)

 образец Декларация по чл. 20 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

 образец "Съобщение за смърт" съгласно приложение № 2 от Наредба №42 / 2004 год. (.doc)

образец "Съобщение за смърт" съгласно приложение № 2 от Наредба №42 / 2004 год. (.pdf)

образец "Съобщение за суицидно действие"

образец "Съобщение за регистъра на болни с диабет"

СТАТИСТИЧЕСКА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

образец СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика

образец на формуляр „Сведение за оказаната медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани”

Всички актуални формуляри за медико - статистическо отчитане на дейността на лечебните заведения през 2008 год. можете да изтеглите от сайта на НЦЗИ - София >>